ประวัติวิทยาลัย (History of College)

history_school_001


        วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกเป็นวิทยาลัยประเภทช่างอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  อยู่ในความอุปการะของกรมประชาสงเคราะห์   และดำเนินกิจการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน

 

ปีพุทธศักราช 2489 ได้เริ่มดำเนินกิจการเปิดโรงเรียนอาชีวะขึ้น โดยเช่าวังของพระองค์เจ้าบวรเดช  ที่ถนนวิทยุ  (สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน)   และเปิดสอนแผนกวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  ช่างพิมพ์และช่างไม้  แก่นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าและยากจน  กลุ่มแรกจำนวน 35 คน โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด  ซึ่งถือเป็นนโยบายของโรงเรียนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  เวลานั้นมีครูสอน 2 คน  และบาทหลวงมารีโอ  รูเซดดู  เป็นอธิการชาวอิตาเลียนองค์แรก

ปีพุทธศักราช 2492 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบันที่ถนนเพชรบุรี  และได้เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ช่างไฟฟ้ากำลัง  ช่างยนต์  และการพิมพ์  หลักสูตร ปวช. นี้  โรงเรียนมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้า  เด็กยากจน และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาวิชาชีพจนจบหลักสูตร  โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน

ปีพุทธศักราช 2495 ท่านผู้หญิงละเอียด    พิบูลสงคราม   ได้เล็งเห็นการณ์ไกลว่า  โรงเรียนนี้จะเจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมากในอนาคต   ท่านได้สละเงินสร้างอาคารเรียน   2  ชั้น  เป็นตึกยาว  40  เมตร  กว้าง  15  เมตร  จำนวน 1 หลัง  มอบให้อธิการโรงเรียน เพื่อใช้เป็นที่เรียนและที่พักอาศัย  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ตึกหลังนี้มีอายุได้ไม่ถึง 4 ปี  ก็ต้องถูกรื้อถอนเพราะรัฐบาลจำเป็นต้องตัดถนนตัดผ่านตัวตึกของโรงเรียนพอดี  เมื่อตึกหลังนี้ถูกรื้อถอน  ก็ต้องพยายามสร้างตึกใหม่  จึงได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก  ทำการสร้างตึกหลังใหม่เป็นโรงฝึกงาน 3 หลัง  เป็นตึกชั้นเดียวกว้าง 12 เมตร  ยาวหลังละ 50 เมตร  โดยใช้เวลาทำการก่อสร้างทั้งสิ้น 3 ปี

history_school_002


ปีพุทธศักราช
2502 รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมัน ทำการก่อสร้างตึกหลังใหม่แทนตึกหลังเก่าที่ถูกรื้อถอน  โดยสร้างเป็นตึก 3  ชั้น  กว้าง 15 เมตร  ยาว 117 เมตร  ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เป็นตึกที่เพิ่มความเป็นสง่าให้แก่ชุมชนย่านนี้ได้เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง

ปีพุทธศักราช 2505 ได้สร้างโบสถ์ประจำโรงเรียน  ซึ่งเป็นโบสถ์ที่โอ่โถงและสง่างาม  เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ  และเพื่อขอโมทนาคุณพระเจ้า  พร้อมทั้งขอพรจากพระ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515 ฯพณฯ พจน์  สาราสิน  รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน

history_school_003

วันที่  22 มิถุนายน  พุทธศักราช 2516 ฯพณฯ  ลูกัส  เวร์มาเดอร์ส  เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย  พร้อมภริยา  ได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2517 ฯพณฯ วัน ด็อง เซน  เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยพร้อมภริยา  ได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน

วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 ฯพณฯ โซโร   เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยพร้อมภริยา  ได้เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517 สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงและสมเด็จพระราชินีฟาบีโอลาแห่งประเทศเบลเยี่ยมได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์

history_school_004

ปีพุทธศักราช 2518 รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ “โครงการทุนการศึกษาเพื่อครูดอนบอสโก”  เป็นโครงการสนับสนุนครูให้ได้ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีอื่นๆ  เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรครู  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  โครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา 15 ปี

วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารฝึกงานช่างกลโรงงานและตึกอาคารเรียนห้าชั้น  พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการต่างๆ  ของโรงเรียนทุกแผนก  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนดอนบอสโกอย่างหาที่เปรียบมิได้

history_school_005


วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2529
เจ้าชายวิลเลม  อเล็กซานเดอร์  มกุฎราชกุมารแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์

ปีพุทธศักราช 2529 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรพิเศษภาคค่ำ  สอนวิชาชีพด้านการพิมพ์แก่คนพิการทางการได้ยิน (คนใบ้-หูหนวก)  เป็นหลักสูตรสองปี

ปีพุทธศักราช 2536 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใน 3 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  และสาขาวิชาการพิมพ์  จะเปิดสอนในปีพุทธศักราช 2551  โดยเก็บค่าเล่าเรียน

วันที่ 27  มกราคม พุทธศักราช 2539 ฯพณฯ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ได้เปิดงานฉลอง 50 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน

history_school_006

วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  มอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียนดอนบอสโก  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่น  ที่ให้การสนับสนุนคนพิการ

วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 แผนกการพิมพ์  ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต  ประเภทป้อนแผ่น  จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2549 เวลา 09.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเปิดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ์ (ปวช.)  สำหรับคนพิการทางการได้ยิน  ซึ่งมีเด็กผู้พิการฯ  จำนวน 24 คน (ชาย 16 คนและหญิง 8 คน)  เป็นนักเรียนรุ่นแรกของหลักสูตรฯ  แห่งประวัติศาสตร์นี้  และทรงวางศิลาฤกษ์ตึกอนุสรณ์ 60 ปีของดอนบอสโก  ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อยาวเชนไทยที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสแห่งนี้

history_school_007

พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ทำการเปิดวิชาการพิมพ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนดอนบอสโก เป็นโรงเรียนอาชีวะแห่งเดียวของประเทศไทยและของทวีปเอเชีย ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แก่ผู้พิการทางการได้ยิน โดยเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ ซื่งเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเท่าเทียมกันในสังคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปีการศึกษา 2555 พุทธศักราช 2555
โรงเรียนดอนบอสโก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เพื่อให้ตรงกับหลักสูตรที่ได้ทำการเปิดสอนในปัจจุบัน