ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
     วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 1643/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการให้มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพ โดยบาทหลวง แอนโทนี่ สมิท ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิ คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย และดำเนินกิจการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน สถานศึกษาได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน 4 สาขา คือ สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างพิมพ์

พ.ศ. 2526 ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดอนบอสโก จากบาทหลวง ยอห์น วิสเซอร์ เป็นนายชุณห์ จันทร์หอม ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2526

พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสูตรช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก)

พ.ศ. 2536 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาให้สูงขึ้น โดยเปิดการศึกษาระดับ ปวส. ภาคบ่าย สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตร ปวส. เพิ่มขึ้นในสาขาวิชาเครื่องกล

พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ถึงปีการศึกษา 2547

พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการพิมพ์ (ปวช.) สำหรับคนพิการทางการได้ยินและแผนกการพิมพ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างพิมพ์ออฟเซต ประเภทป้อนแผ่น จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

พ.ศ. 2550 ขอเพิ่มหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ รับนักศึกษาชายและหญิง

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับนักศึกษาพิการทางการได้ยินเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นปีแรกในสาขาวิชาการพิมพ์

พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ข้อ 1 ชื่อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนดอนบอสโก” เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก” และ “DON BOSCO SCHOOL” เปลี่ยนเป็น “DON BOSCO TECHNOLOGICAL COLLEGE”

พ.ศ. 2557 เริ่มใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จากนายชุณห์ จันทร์หอม เป็นบาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557

พ.ศ. 2559 เริ่มใช้หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พ.ศ. 2557 และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก จากบาทหลวงนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นบาทหลวงมานะชัย ธาราชัย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ในปีนี้ได้มีการปรับปรุงหอพักนักเรียนประจำให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

พ.ศ. 2560 ยื่นขอเปิดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 รอบเช้า ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ตและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 รอบบ่าย ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต และปรับห้องเรียนระดับ ปวช. จากเดิม 21 ห้อง ปวส. 18 ห้อง เพิ่มเป็น 26 ห้อง โดยได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ของอาคาร Bosco เป็นห้องเรียน 5 ห้อง และได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งปรับพื้นที่สร้างเซนต์แมรี่โดม, ห้องอาหารครู, หอประชุมเซนต์ปอลและสนามซาวิโอฟิลด์ ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง 44 เมตร ยาว 66 เมตร

    ปีเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีมาตรฐานเยอรมันขึ้นในประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ในความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน - ไทย โดยมี บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เมอร์เซเดส – เบนซ์
(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสถานประกอบการ

พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพิ่มเติมจากเดิม ในประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง ในความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน - ไทย โดยมี บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเป็นสถานประกอบการ

พ.ศ. 2562 ประเทศไทยประสพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ จึงได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online ร่วมกับ Onsite จนถึงปัจจุบัน