วิสัยทัศน์ (Vision)

" วิสัยทัศน์ "

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกมุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี มีสุข คิดเป็น ทำเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา