ปรัชญา (Philosophy)

"มุ่งความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทักษะ"มุ่งความรู้
  หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้และทักษะการงานอาชีพ  โดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเอง

คู่คุณธรรม  หมายถึง  มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนาที่นับถือ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธี เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของ มนุษย์

เลิศล้ำทักษะ
  หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีทักษะในทุกด้านสำหรับการประกอบอาชีพ