รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


ปรัชญา (Philosophy)

"มุ่งความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทักษะ"มุ่งความรู้
  หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีความสามารถในการเรียนรู้และทักษะการงานอาชีพ  โดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเอง

คู่คุณธรรม  หมายถึง  มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ  ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลัก ศาสนาที่นับถือ แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสันติวิธี เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของ มนุษย์

เลิศล้ำทักษะ
  หมายถึง มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีทักษะในทุกด้านสำหรับการประกอบอาชีพ