เป้าหมาย


"เป้าหมาย"


1. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. วิทยาลัยฯมีหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ

3. นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. วิทยาลัยฯ มีการบริการวิชาชีพตามสาขาวิชาแก่ชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

5. ครูและนักเรียน นักศึกษา มีผลงานสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือการประกวดแข่งขันระดับชาติ

6. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีการจัดระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้

7. วิทยาลัยฯ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ