พันธกิจ (Mission)

" พันธกิจ "1.  พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาในเรื่องความรู้  ทักษะวิชาชีพ  การใช้ภาษาสื่อสาร  ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่องานวิชาชีพ  จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ  จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

3.  เสริมสร้างให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการอบรมด้วยระบบป้องกัน (Preventive  System) คือ เหตุผล  ศาสนา และความรักใจดี   จัดการเรียนรู้ความเป็นไทย  ประชาธิปไตย  และภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด

4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครู และนักเรียน นักศึกษา  ให้มีขีดความสามารถในสาขาวิชา  และให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา

6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยาลัย  ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านครูและผู้เรียนเป็นสำคัญ  และขยายการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา

7.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน

8.  พัฒนาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ สมศ. และแก้ไขจุดอ่อนของวิทยาลัย