พันธกิจ (Mission)

" พันธกิจ "


1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ สู่ตลาดแรงงาน

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการอบรมด้วยระบบป้องกัน (Preventive System) คือ เหตุผล ศาสนา และความรักใจดี

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู ให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นคุณภาพด้านครูและผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้ได้มาตรฐาน