รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


สัญลักษณ์ (Symbol)

logo_donเฟือง             หมายถึง  ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานช่างตามสาขาวิชา

ปากกาขนนก   หมายถึง  การมีความรู้ด้านวิชาการ  และใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์

ตัวอักษร DB    หมายถึง  นักบุญยอห์นบอสโก ผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชน และเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน

โลห์ 
              หมายถึง  ระบบป้องกันซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการอบรมเยาวชน ตามจิตตารมณ์ของพ่อบอสโก

                                 โดยยึดหลักของ เหตุผล ศาสนาและความรักใจดี