สัญลักษณ์ (Symbol)

logo_donเฟือง             หมายถึง  ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานช่างตามสาขาวิชา

ปากกาขนนก   หมายถึง  การมีความรู้ด้านวิชาการ  และใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์

ตัวอักษร DB    หมายถึง  นักบุญยอห์นบอสโก ผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชน และเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน

โลห์ 
              หมายถึง  ระบบป้องกันซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการอบรมเยาวชน ตามจิตตารมณ์ของพ่อบอสโก

                                 โดยยึดหลักของ เหตุผล ศาสนาและความรักใจดี