รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


สีประจำวิทยาลัย (Color of College)

" สีประจำวิทยาลัย "


color_don


สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความมั่นคงด้านจิตตารมณ์ของวิทยาลัยที่มุ่งช่วยเหลือเยาวชนที่ยากจน กำพร้าหรือด้อยโอกาส
                         
                          มาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี และจะยืนหยัดในจิตตารมณ์ตลอดไป

สีเหลือง  หมายถึง  นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เป็นผู้ที่มีความร่าเริงสดใส เป็นเยาวชนที่มีพลังและมีคุณค่า