จุดเด่นของวิทยาลัย (Strong Point)

" จุดเด่นของวิทยาลัยดอนบอสโก "1.  ปฏิบัติงานจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกลและการพิมพ์ โดยจัดการศึกษาแบบครบวงจรเพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น สร้างวินัยในการทำงานโดยจัดให้นักเรียนเรียนภาคทฤษฎี 1 สัปดาห์ และฝึกภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์ สลับกันไป

2.  จัดการเรียนร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ์สำหรับนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของคนบกพร่องทางการได้ยินให้ดีขึ้น