รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


จุดเด่นของวิทยาลัย (Strong Point)

" จุดเด่นของวิทยาลัยดอนบอสโก "1.  ปฏิบัติงานจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องกลและการพิมพ์ โดยจัดการศึกษาแบบครบวงจรเพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น สร้างวินัยในการทำงานโดยจัดให้นักเรียนเรียนภาคทฤษฎี 1 สัปดาห์ และฝึกภาคปฏิบัติ 1 สัปดาห์ สลับกันไป

2.  จัดการเรียนร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการพิมพ์สำหรับนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของคนบกพร่องทางการได้ยินให้ดีขึ้น