รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


นโยบาย (Policy)

" นโยบาย "


1.  ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้า  ให้มีวิชาชีพติดตัวเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

2.  ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

3.  ปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี  รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน