นโยบาย (Policy)

" นโยบาย "


1.  ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้า  ให้มีวิชาชีพติดตัวเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

2.  ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้

3.  ปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี  รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน