หลักสูตร ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  เปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่      

    -   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม             สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

    -    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                      สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

    -    สาขาวิชาเครื่องกล                        สาขางานเทคนิคยานยนต์

    -    สาขาวิชาการพิมพ์                         สาขางานพิมพ์

         โดยทางโรงเรียนเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย ยกเว้น สาขาวิชาการพิมพ์ รับนักเรียนหญิงด้วย (เฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน)