หลักสูตร ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนใน 2 ประเภทวิชา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 4 สาขาวิชา
 1. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานเทคโนโลยีวิศกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
 2. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 3. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
 4. สาขาวิชาการพิมพ์ สาขางานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ประเภทวิชาศิลปกรรม มี 1 สาขาวิชา
 1. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานดิจิทัลกราฟิก


ในระดับ ปวส. เปิดรับทั้งนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงทุกสาขาวิชา