อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ทักษะเด่น เป็นสุภาพชนเอกลักษณ์

จัดการศึกษา แบบโรงเรียน-โรงงาน