หลักสูตร ปวช.


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เปิดสอนใน 2 ประเภทวิชา ประกอบด้วย

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มี 4 สาขาวิชา
 1. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 3. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 4. สาขาวิชาช่างพิมพ์ สาขางานช่างพิมพ์

ประเภทวิชาศิลปกรรม มี 1 สาขาวิชา
 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต


ในระดับ ปวช. ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย ยกเว้น สาขาวิชาการพิมพ์ รับนักเรียนหญิงเฉพาะผู้พิการทางการได้ยิน