หลักสูตร ปวช.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา  เปิดสอนใน  4  สาขาวิชา  ได้แก่

    -    สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง     สาขางานเครื่องมือกล

    -    สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์       สาขางานไฟฟ้ากำลัง

    -    สาขาวิชาเครื่องกล                           สาขางานยานยนต์

    -    สาขาวิชาการพิมพ์                            สาขางานพิมพ์