รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


ระบบการอบรมซาเลเซียน

" ระบบการอบรมซาเลเซียน "


     การให้การอบรมได้เลือกวิธีการที่ท่านนักบุญยอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน ซึ่งยึดหลักที่ว่า "กันไว้ดีกว่าแก้" กล่าวคือ ป้องกันมิให้เด็กได้มีโอกาสทำผิด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงโทษเมื่อเด็กได้กระทำความผิด และอบรมให้เด็กทำหน้าที่ต่างๆ โดยสมัครใจเอง เรียกว่า "ระบบป้องกัน"  ประกอบด้วย

ความรักใจดี  หมายถึง  การที่ผู้สั่งสอนหรือผู้อบรมต้องมีความสนใจ เอาใจใส่บรรดาเด็กๆเป็นพิเศษ  คอยติดตามช่วยเหลือและชี้แนะพวกเขาเหมือนดังเป็นบิดา มารดา พี่และเพื่อน ความรักใจดีนี้แสดงออกโดยการดูแลและอยู่กับพวกเด็กๆ ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้มีภัยเกิดขึ้นกับเด็กๆ ทั้งกายและใจ

เหตุผล  หมายถึง  ผู้สั่งสอนหรือผู้อบรมต้องไม่ใช้อำนาจ อารมณ์หรือความรุนแรงในการอบรมเยาวชน แต่ใช้เหตุผลความรักและความเข้าใจในการชี้แนะและสั่งสอนพวกเขา โดยให้พวกเขายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจและให้โอกาสปรับ ปรุงตนเสียใหม่

ศาสนา  หมายถึง  การอบรมสั่งสอนเด็กให้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ดังเช่น ความรัก ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ฯลฯ เพราะถ้าเด็กมีจิตใจเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เขาจะเป็นบุคคลที่ครบครันและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม