คติพจน์ (Motto)

"ขยัน ศรัทธา ร่าเริง"


ขยัน     หมายถึง การมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ

ศรัทธา  หมายถึง การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แห่งความดี ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาที่ ตนนับถืออย่างครบถ้วน รวมทั้งเคารพยกย่องในการกระทำความดีของทุกคน

ร่าเริง    หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ที่ดีงาม โดยสะท้อนออกมาให้เห็นเด่นชัด  ภายนอกด้วยกิริยาท่าทางที่ สดชื่น แจ่มใส และมีชีวิตชีวา