รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
   2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
   4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
   1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
   2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
   3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
   4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
   5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)


Download โปสเตอร์รับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ปีการศึกษา 2562


คติพจน์ (Motto)

"ขยัน ศรัทธา ร่าเริง"


ขยัน     หมายถึง การมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ

ศรัทธา  หมายถึง การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แห่งความดี ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาที่ ตนนับถืออย่างครบถ้วน รวมทั้งเคารพยกย่องในการกระทำความดีของทุกคน

ร่าเริง    หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ที่ดีงาม โดยสะท้อนออกมาให้เห็นเด่นชัด  ภายนอกด้วยกิริยาท่าทางที่ สดชื่น แจ่มใส และมีชีวิตชีวา