รับสมัครครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก รับสมัครครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รับสมัครครู 

1.ครูสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเเล้ว เเละใบรายงานผลการศึกษา (Transctript) พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
2.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)


ติดต่อสอบถาม

ได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาจารย์ ธีระ กุลวิทย์ โทร 026529625 ต่อ 52 มือถือ 0818228218