ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานDownload แบบฟอร์ม


- คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ

- ใบสมัครผู้เข้ารับการทดสอบ