วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช. เปิดเทอม วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
ปวส. เปิดเทอม วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562


รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเช้า
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
1. ช่างกลโรงงาน (สาขาเครื่องมือกล)
2. ช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
3. ช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)
4. ช่างพิมพ์ (สาขางานช่างพิมพ์)
5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคบ่าย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สาขาวิชา
1. เทคนิคอุตสาหกรรม (สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต)
2. ไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)
3. เทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)
4. การพิมพ์ (สาขางานการพิมพ์)
5. คอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต)

 


องค์การนักวิชาชีพ


อบรมบุคลากร